موجودات ماوراء‌الطبیعه

شاید به جرات بتوان بحث دروادی موجودات ماوراءالطبیعه رابه قد مت تاریخ بشری دا نست ، چه در میان عوام و چه در میان روشنفکرا ن، دانش پژوهان ومحققین هر عصر. از این رو بعد از گذشت قرنها این بحث هنوز هم به همان تازگی دنبا ل شده و چنا نچه وقتی نو شته ای، گفتگویی، داستانی و یا حتی فیلمی درمورد آن تهیه می شود از استقبال عموم برخوردار می گردد، چرا که بشر همیشه تشنه برداشتن حجاب از مستورهای پیرامون خویش است، تا بتواند حس غریزی کنجکاوی خود را نسبت به این موجود ا ت ، به طریقی تسکین بخشد . شاید یک وجه اشترا ک را بتوان در میان عوام و روشنفکران و دانشمندان یافت و آن شک و تردید نسبت به واقعیت و جو د ی آنان است ؛ چرا که حتی سیر تکاملی علم در قاره اروپا و امریکا هم نتوانسته آن را از محالات بداند و علی رغم همه پیشرفتها ی علوم بشری هیچ را ه حل علمی برا ی پی بردن به چگونگی این موجودات عنوان نشده و همه چیز مانند ازل د ر شک و ترد ید است . اما د ر جهان بینی اسلا می همه چیز زیبا و بجا آفریده شده است،حتی موجود ماوراءالطبیعه‌ای با نام «جن»، موجودی که حتی برخی ازمسلما نان، روشنفکران ودانش پژوهان درزمینه دینی یا به د ید ه شک و ترد ید در آن
نگریسته ، و یا سکو ت کرده اند.

/ 0 نظر / 8 بازدید